Туристичка фабрика

CAD

Сечење

Складиште за готов производ

Инспекција

Работилница за обработка на хардвер

Пакување

Магацин за делови

Шиење

Испорака

.