Обиколка на фабриката

CAD

Сечење

Магацин на готов производ

Инспекција

Работилница за обработка на хардвер

Пакување

Магацин за делови

Шиење

испорачување

.